Шановні панове

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą bogatą ofertą produkcyjną oraz handlową.


Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem zakupów, zwrotów oraz gwarancji zamawianych towarów.

 §1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez przedsiębiorcę:

Produkcja Usługi Handel ,,POLEXIM”

 Import Export POLAND Jan Czopek ( zwany dalej Sprzedającym )

z siedzibą w 36-203 Izdebki nr 609

woj. podkarpackie,

Polska

 wpisane do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługujące się numerem NIP: 6861019240 , REGON: 370387021.

2.Niniejszy regulamin reguluje również zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (Konsumentem lub Podmiotem Gospodarczym) zawieranej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa ( np. telefonicznie, emailowo bądź poprzez sklep internetowy lub serwis aukcyjny). Wskazuje warunki zwrotu zakupionego towaru oraz określa warunki gwarancji.

3.Wg.Ustawy z dnia 30.maja.2014 r. o prawach konsumenta Art. 221, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Wg. Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) , przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

5.Każdy Konsument lub Podmiot Gospodarczy dokonujący zakupu produktów oferowanych przez P.U.H. ,,POLEXIM” Import Export POLAND jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 §2 Przedmiot sprzedaży

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty produkowane bądź importowane przez Sprzedającego. Oferta asortymentu oferowanego przez Sprzedającego prezentowana jest na stronie katalogu głównego www.polexim-online.pl, w magazynie przyzakładowym znajdującym w siedzibie Sprzedającego oraz w portalu internetowym Allegro.pl i innych portalach ogłoszeniowo-reklamowych.

2.Wszystkie produkty oferowane na stronie katalogu głównego www.polexim-online.pl, w magazynie przyzakładowym znajdującym w siedzibie Sprzedającego oraz w portalu internetowym Allegro.pl i innych portalach ogłoszeniowo-reklamowych są fabrycznie nowe ( chyba że ich opis jednoznacznie świadczy o tym że są to przedmioty używane lub powystawowe), wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Ceny wszystkich produktów Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki jeżeli produkt nie zostaje osobiście odebrany przez Kupującego ( chyba że opis oferty jednoznacznie informuje o tym, że towar dostarczany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego).

 4. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu jakim jest faktura VAT. Sprzedający informuje jednocześnie, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT .

 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach internetowych oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 6. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całości zapłaconej kwoty.

 §3 Składanie zamówień

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem:

-witryny internetowej www.polexim-online.pl ,

-portalu aukcyjnego www.allegro.pl,

-emailowo przez wysyłkę zamówienia na adres: polexim2000@o2.pl

– FAXEM, wysyłając zamówienie na numer : 0048 13 43 99 355.

– Kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. tj.

a. nazwa oraz ilość zamawianego towaru;

b. dane kupującego ( Imię, Nazwisko, Adres) lub w przypadku firm dane niezbędne do wystawienia poprawnej faktury VAT;

c. dane adresowe miejsca dostawy ( przy wysyłkach firmami kurierskimi lub spedycyjnymi) wraz z numerem telefonu (telefonów) osoby (osób) odpowiedzialnych za odbiór przesyłki;

2. Kupujący może dokonać zakupów osobiście w magazynie przyzakładowym w siedzibie Sprzedającego adres: 36-203 Izdebki nr 609  

-w dni powszednie od 6.00 – 21.00 ( aby dokonać zakupów o innej porze konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym celem ustalenia godziny);

– w soboty od 8.00 – 17.00 ( aby dokonać zakupów o innej porze konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym celem ustalenia godziny);

– w niedzielę lub święta konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym celem ustalenia daty oraz  przybliżonej godziny.

3. Kupujący może składać zamówienia telefonicznie dzwoniąc na podane w opisie przedmiotu numery telefonów. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata Kupującego za połączenie z numerem Sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

4. W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną:

– Kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. tj.

a. nazwa oraz ilość zamawianego towaru;

b. dane kupującego ( Imię, Nazwisko, Adres) lub w przypadku firm dane do wystawienia poprawnej faktury VAT;

c. dane adresowe miejsca dostawy ( przy wysyłkach firmami kurierskimi lub spedycyjnymi) wraz z numerem telefonu (telefonów) osoby (osób) odpowiedzialnych za odbiór przesyłki;

– Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia.

– W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości email na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

5. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 §4 Formy płatności

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 1. Przedpłata przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy.Towar wysłany zostanie po zaksięgowaniu należności. Wpłata dokonywana jest na podstawie otrzymanej od Sprzedawcy faktury PRO FORMA.;

Przedpłatę można przelać wyłącznie na jeden z poniższych rachunków bankowych:

Alior Bank S.A. 52 2490 0005 0000 4500 4182 4096 

Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie 42 1750 1413 0000 0000 1311 8938  

2. Przedpłata przelewem przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu PayU  (www.payu.pl) dostępnego na platformie aukcyjnej www.allegro.pl

3. Płatność za pobraniem. W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy

4. Gotówką przy odbiorze osobistym

 §5 Transport i dostawa zamówień

1. Dostawy produktów zamawianych realizujemy na terenie całej Unii Europejskiej oraz poza nią.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub spedycyjnej.

3. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik znajdujący się na stronie katalogowej lub aukcyjnej danego produktu. Koszt dostawy zawiera : koszt przesyłki zamówionego produktu, koszt opakowań ( np. paleta, opakowanie zbiorcze, skrzyniopaleta, wypełniacze) oraz koszty procesu pakowania.

4. Poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

5. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki wewnątrz opakowania, (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru. Podpisany i poprawnie wypełniony protokół należy przesłać do siedziby Sprzedającego w formie papierowej lub elektronicznej na adres email : polexim2000@o2.pl

 §5 Gwarancja

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były najwyższej jakości, a zakupy zawsze satysfakcjonujące dla Kupującego.

Jeśli jednak zdarzy się, że w zakupionym artykule wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, proponujemy poszukać przyczyn zaistniałego problemu i podjąć próbę jego rozwiązania, zanim Kupujący zdecyduje się na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

Należy upewnić się, czy produkt został zamontowany i podłączony zgodnie z załączoną do niego instrukcją montażu / obsługi. W większości przypadków instrukcja obsługi wskaże możliwe sposoby rozwiązania napotkanych problemów.

Jeśli wymienione wskazówki są niemożliwe do podjęcia lub nie przyniosą zadowalających efektów, prosimy o zgłoszenie reklamacji dzwoniąc na jeden z poniższych numerów

 Tel 0048 13 43 99 355
Kom +48 602 436 498          Kom +48 606 358 756
bądź emailowo na adres: polexim2000@o2.pl

Warunki gwarancji:

1)   Niniejsza gwarancja dotyczy artykułów których producentem lub importerem jest P.U.H. POLEXIM Import Export Poland;

2)   P.U.H. POLEXIM Import Export Poland gwarantuje sprawne działanie sprzętu przez okres 12 mcy licząc od daty sprzedaży urządzenia uwidocznionej na karcie gwarancyjnej i potwierdzonej dowodem sprzedaży (FV lub paragon);

3)  Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli jest sporządzona na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: typ urządzenia, nr seryjny urządzenia, datę sprzedaży, podpis sprzedającego oraz pieczęć firmową;

4)   Gwarancją objęte są artykuły znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5)  Aby skorzystać z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji w stosunku do artykułów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy je przesłać na własny koszt do siedziby Sprzedającego a następnie uzgodnić sposób odbioru naprawionego urządzenia bądź podzespołu;

6)  Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane są w możliwie krótkim terminie. który wynosi od 7 do 21 dni;

7)  Jeżeli naprawa wymagać będzie sprowadzenia części zamiennych z poza granicy Polski, termin naprawy może ulec stosownemu wydłużeniu;

8)  Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o czas przebywania artykułu lub jego podzespołu w serwisie ;

9)   Zasadniczo naprawa dokonywana jest w punkcie nabycia urządzenia gdzie zostanie ocenione czy uszkodzenie części nastąpiło z przyczyn obiektywnych (wada materiałowa) czy z winy użytkownika. Wyjątkowo sprzedawca dostarczy kupującemu uszkodzoną część drogą wysyłkową po uprzednim otrzymaniu uszkodzonej części. W tym wypadku kupujący montuje nowa część we własnym zakresie i na własny koszt.

10)  Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu tj: błędy konstrukcyjne, ukryte wady materiałowe, błędy montażu fabrycznego. Nie są objęte gwarancją uszkodzenie powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np. mechaniczne (oraz ich konsekwencje), spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenie, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych  i niewłaściwego przechowywania. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku braku dbałości o urządzenie, oraz w wyniku nie przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

11) Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania zmian konstrukcyjnych, przeróbek lub gdy urządzenie było wykorzystywane nie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12)  Gwarancja nie są objęte materiały należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej np. łożyska, pasy klinowe, sprzęgło odśrodkowe, noże tnące, młotki bijakowe, koła jezdne, świece zapłonowe, linki rozruchowe oraz uszczelniacze i inne części robocze.

13)  Naprawie gwarancyjnej nie podlegają np:

a)      zgięcie lub pęknięcie wału korbowego silnika i związane z  tym konsekwencje;

b)      zerwanie koła zamachowego;

c)      zatarcie lub rozmrożenia silnika;

d)     rozmrożenie chłodnicy oraz przewodów układu chłodzącego,

e)      uszkodzenie mechaniczne pokręteł oraz włączników;

Zapisy tego punktu tracą ważność jeśli powyższe uszkodzenia powstaną na wskutek wad konstrukcyjnych urządzenia.

14) Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub solidnym opakowaniu zastępczym (jeśli wysyłany firmą kurierską) z pełną dokumentacją (dowód zakupu, karta gwarancyjna) oraz po uprzednim oczyszczeniu go.

15) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści lub zyski w związku z awarią danego artykułu lub jego podzespołu.

16) Niniejsza Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

17) Wszelkie spory dotyczące Umowy sprzedający będzie się starał rozwiązać polubownie.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Uwagi, zamówienia i reklamacje należy zgłaszać:

POLEXIM Import Export

36-203 Izdebki nr 609

woj. Podkarpackie

Tel/Fax 0048 13 43 99 355

Kom +48 602 436 498

Kom +48 606 358 756

polexim2000@o2.pl   

§6 Prawo do odstąpienia od umowy dla umów zawartych poza lokalem Sprzedającego oraz w sieci

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia które znajduje się tutaj: ( OŚWIADCZENIE wersja .PDFWERSJA .DOC)  przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: polexim2000@o2.pl

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego 

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru do Sprzedającego),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą kurierską.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 4.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu od umowy.  Zwrot odbywa na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

 6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 9.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

POLEXIM Import Eksport

36-203 Izdebki nr 609

woj. Podkarpackie Polska

 §7 Postanowienia końcowe

 1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r.)

2. Zawartość stron internetowych katalogu www.polexim-online.pl oraz ogłoszeń zamieszczanych w serwisach ogłoszeniowo – reklamowych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.